Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi


Genel Bilgiler
Tıp Fakültesi Misyonu
Tıp Eğitimi Amaç ve Hedefleri
Eğitim Kurulları
 
Müfredatımız
Yeni Eğitim Etkinlikleri
PDÖ programı
Dönem
Kanıta Dayalı Tıp Sayfaları
Stajlar
Mezuniyet Sonrası
 
Mezuniyet Öncesi Eğitim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin amacı; Atatürk İlkelerine sahip, çağdaş, ülkesinin sağlık sorunlarını bilen ve bunların birinci basamakta üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğini etik ve deontolojik kuralları gözeterek uygulayan, araştırmacı ve sorgulayıcı olan, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan, Türk hekimini yetiştirmektir.

Kuruluşundan beri klasik eğitim sistemi ile eğitim veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Tıp eğitimindeki çağdaş gelişmelere uygun olarak, Fakülte Akademik Genel Kurulu ve Ankara Üniversitesi Senato kararlarıyla, 2002-2003 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci merkezli, topluma dayalı, probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yöntemi kullanılan, sistematik ve yatay-dikey entegre eğitim sistemine geçilmiştir. Bu sistemde öğrencinin bilgiye ulaşmanın yollarını ve öğrenmeyi öğrenmesi önemli bir husustur. Altyapı yeni eğitim sistemine göre yeniden düzenlenmiş, PDÖ oturumlarının yürütüleceği 10 öğrencilik her türlü teknoloji ile donatılmış odaları içeren bir bina, öğrencilerin her türlü bilgiye ulaşabilecekleri internet erişimli bilgisayar laboratuvarları ve okuma salonlarından oluşan bir kompleks, hümanistik eğitim tekniklerinin uygulandığı ve hasta ile karşılaşmadan önce maketler üzerinde deneyim kazanılmasını sağlayan mesleksel beceri laboratuvarları Cebeci kampüsünde, temel bilimlere ait kuramsal bilgilerin görsel pekiştirilmesini kolaylaştıran Prof.Dr.Rıdvan EGE Entegre Öğrenci Laboratuvarı ise Morfoloji binasına ek olarak yapılandırılmıştır. Yeni eğitim sistemiyle birlikte Kanıta Dayalı Tıp dersleri eklenmiştir.

Tıp Fakültesi'nde bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması vardır. Bu amaçla yapılacak seviye tespit sınavını geçenler doğrudan birinci sınıftan devam ederler. Sınavı geçemeyenler puan durumlarına göre hazırlık sınıflarına alınırlar. Hazırlıkta geçen süre normal eğitim süresi dışındadır.

Fakültemizde 1999 yılında kurulan Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD ülkemizin ilklerinden biridir. Hastaya bütüncül yaklaşımın önemli bir hedef olduğu eğitim sistemimizin ilk 2 yılında insan organizmasının normal yapı ve fonksiyonları, 3. Yılda ise bu yapı ve fonksiyonların bozuklukları entegre olarak verilmekte, gerekli yerlerde tekrarlar yapılarak pekiştirme sağlanmaktadır. Daha 1. Yıldan itibaren alan çalışmaları ile toplumla bağlantı sağlanmakta, mesleksel beceri laboratuvarları ile başlanan pratik eğitim 3. Sınıftan itibaren klinikteki hastayla karşılaşma şekline geçmektedir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda ise eğitim kliniklerde pratik ağırlıklı olarak stajlar şeklinde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz son sene olan 6.sınıfta Aile Hekimliği Dönemi Eğitimi adı altında 52 hafta süreyle intörnlük yaparlar. Bu dönemin de başarı ile tamamlanması sonucunda öğrencilere "Tıp Doktorluğu" diploması ve "Tıp Doktoru" ünvanı verilir. Tıp Fakültesi mezunları pratisyen hekim olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında ya da özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi serbest hekimlik de yapabilirler. Tıbbın belirli bir alanında uzmanlaşmak isteyenler Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girerek başarılı oldukları takdirde Üniversite Tıp Fakülteleri ve diğer kuruluşların (Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu) eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Tıp Fakültesi Mezunları Temel Tıp Dallarının bir bölümünde açılan doktora programlarına başvurabilirler.

Ankara Tıp Fakültesinde Eğitim 6 dönem ve 5500 saatten oluşmaktadır. Eski eğitim yöntemi klasik sunum ağırlıklı, disiplin-tabanlı, ilk 3 yıl temel tıp bilimleri eğitimi, son 3 yıl klinik tıp eğitimi vermekteydi. 2002 yılından itibaren geçilen yeni eğitim sistemi ile probleme-dayalı, entegre, öğrenci merkezli, topluma dayalı, yeterliğe dayalı, sarmal müfredatlı bir eğitim içermektedir. Yeni programın başlıca özellikleri ise şöyle sıralanabilir:

 • Öğrenci merkezli
 • Yatay ve dikey entegre
 • Erken dönemde klinikle/meslekle tanışma
 • Etkileşimli (interaktif) yöntemlerin kullanılması
 • Ezbere dayalı eğitim yerine eleştirel düşünmeyi ve öğrenmeyi, öğretmeyi hedef alan
 • Temel bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlayan-yeterince uygulama yapma olanağı

  EĞİTİM YÖNTEMLERİ

  a - Okuma kaynakları
  b - Kürsü dersi
  c - Probleme dayalı öğrenme
  d - Rol model
  e - Demonstrasyon
  f - Hümanistik eğitim (Maket kullanımı)
  g - Tartışma
  h - Programlı öğrenme
  i - Proje çalışması
  j - Oyunlaştırma
  k - Standardize hasta
  l - Klinik deneyim
  m - Grup içi öğrenme
    ÖĞRETME MODELLERİ

  a - Sunuş yoluyla
  b - Buluş yoluyla
  c - Araştırma yoluyla